WIELE DO ZROZUMIENIA2016.10.07. // Badania i obserwacje nauki

Innymi słowy, ludzie, w tym młodzież, mieli wiele rzeczy do zrobienia i mało wiedzy, która by w tym pomogła. Z upły­wem czasu ludzie uzyskali dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, mniej jednak mają okazji, by wykorzystywać je w działaniu. Według Colemana współczesne programy szkolne powinny w większej mierze dostarczać okazji do aktywnego uczenia się i uczestnictwa zamiast prezentować wciąż więcej więcej wiadomości. Twierdzi on również, że zadaniem szkoły nie jest już jedynie przekazywanie wiadomości. Potrzebne są systematyczne i planowe działania pozwalające młodzieży przerzucić pomost między wykształceniem a codziennym życiem. Trudny to jednak problem i kłopotliwy.Nikt zapewne nie zaprzeczy, że szkoły zmieniają się. Jeśli oto odwiedzili­byśmy nasze dawne szkoły średnie, doszukalibyśmy się znacznych zmian w ich polityce, programach, rozmowach uczniów.

ZMIANY SPOŁECZNE2016.10.07. // Badania i obserwacje nauki

Problem ten zawsze będzie towarzyszyć pedagogom żyjącym w krajach, gdzie wiedza i instytucje nieustannie rozwijają się i zmie­niają. Coraz trudniej nadążać za rozwojem na dowolnym polu, a odpowiedź na pytanie, jak najlepiej przygotować młodzież do życia w nadchodzącym świecie, niewątpliwie innym od znanego jej, wciąż się wymyka, zwłaszcza że nikt nie potrafi z pewnością przewidzieć zmian, które przyniesie przyszłość.Zmianom społecznym towarzyszą zmiany rozwojowe w okresie dzieciń­stwa i młodości. Młodzi dojrzewają wcześniej niż niegdyś, każda generacja staje wobec innych problemów i priorytetów. Jakiś czas temu amerykański socjolog James Coleman (1972) podniósł tę kwestię w artykule Dzieci wyra­stają ze szkół. Dowodzi w nim, że szkoły zawiodły swoich uczniów, ponieważ przyjęły nietrafne cele i niewłaściwe programy. Szkoły powstawały w okresie historycznym, gdy społeczeństwa były, jak powiada Coleman, „ubogie w in­formacje i bogate w działania”.

ZORGANIZOWANIE PROGRAMU2016.10.07. // Badania i obserwacje nauki

„Nie uczymy łapania ryb po to, żeby -apać ryby, ale po to, żeby rozwinąć ogólną zręczność, czego nigdy nie dałoby się osiągnąć za pomocą zwykłego szkolenia. Nie uczymy poskramia­nia koni po to, żeby poskramiać konie, ale po to, żeby uczniowie zyskali siłę, czego nigdy nie udałoby się osiągnąć za pomocą tak prozaicznej i specjalis­tycznej czynności, jaką jest chwytanie antylopy w sidła. Nie uczymy od­straszania tygrysów po to, żeby odstraszać tygrysy, ale po to, żeby młodzi posiedli szlachetną odwagę, którą przejawiać będą w całym swoim przyszłym życiu” (s. 42—43). Peddiwill podkpiwał sobie z programu szkolnego sprzed pół wieku, jed­nak jego uwagi na temat przydatności są ponadczasowe. Programy zbyt często zorganizowane są wokół przestarzałych pojęć, dalekich od potrzeb oczekiwań młodzieży.

PRZESTARZAŁE PROGRAMY2016.10.07. // Badania i obserwacje nauki

Trzeci z domagających się podjęcia problemów wynika z niezdolności do unowocześniania programów i przystosowywania do wymagań życia. W 1939 roku J. A. Peddiwill (pseudonim literacki Harolda Benjamina) wydał niewielką książkę pt. Program szablastozęby. Opisał w niej fikcyjne społe­czeństwo, w którym system oświaty przygotowywał młode pokolenia do walki z szablastozębymi tygrysami za pomocą żagwi, chwytania ryb gołymi rękoma i poskramiania koni. Potem, w wyniku zmian klimatycznych, społe­czeństwo uległo zmianie; zniknęły tygrysy szablastozębe, a na miejsce koni pojawiły się antylopy. Ryby pochowały się w błotach polodowcowych roz­lewisk. Tradycyjne umiejętności stanowiące program nauczania przestały być przydatne, wkrótce więc uczniowie zaczęli narzekać, że nie widzą sensu uczenia się, jak odstraszać tygrysy, poskramiać konie i chwytać ryby.

NIEUDANA INDYWIDUALIZACJA2016.10.07. // Badania i obserwacje nauki

Chociaż szkoły już jakiś czas temu postawiły sobie za cel pełny rozwój indywidualnych zdolności uczniów, nie zdołały jak dotąd w pełni go osiąg­nąć. Organizacja szkół opiera się na podziale treści nauczania według dys­cyplin naukowych i podziale nauczania na krótkie lekcje, nauczyciele więc nie są skłonni poczuwać się do osobistej odpowiedzialności za całościowy rozwoj uczniów. Przeciwnie, normą jest trwać przy wspólnym dla wszystkich uczniów programie i tradycyjnych metodach niezależnie od stopnia rozwoju, motywacji i stylu uczenia się danych uczniów. Przez trzydzieści lat wcale nie zwiększyła się liczba uczniów kończących naukę otrzymaniem świadectwa szkoły średniej. W rzeczywistości mniej uczniów rozwija dziś swoje zdolności w szkole niż dziesięć lat temu. Niestety, obecnie bardziej niż kiedykol­wiek jest ważne, aby każdy optymalnie wykorzystał wszystkie swoje możliwości.

NIERÓWNE SZANSE OŚWIATOWE2016.10.07. // Badania i obserwacje nauki

Per Dalin (1978, s. 2—3) napisał: „Po II wojnie światowej w oświacie upatrywano zarówno najważniejszego istrumentu rozwoju indywidualnego ekonomicznego, jak i głównej siły wyrównywania społecznych szans (…), rzeczywiście, większość systemów oświatowych rozrastała się z powodze­niem, stawiając coraz więcej ludzi wobec takich samych szans”. I dalej: „W większości krajów, zwłaszcza w Ameryce, Kanadzie, Skandynawii i Zjed­noczonym Królestwie, nastąpiło dwadzieścia aktywnych lat (1950—1970) innowacyjnych przedsięwzięć”. Owe dwie dekady oświatowego rozwoju i in­nowacji nie pod każdym jednak względem spełniły oczekiwania na „równe szanse”. W większości krajów po dwudziestoleciu eksperymentów sytuacja była taka sama jak na początku. Innymi słowy, chociaż szanse oświatowe wyraźnie się zwiększyły, to obietnica ich wyrównania okazała się iluzoryczna.

POTRZEBA REFORMY2016.10.07. // Badania i obserwacje nauki

Możliwości zdobycia wykształcenia, jakie w krajach rozwiniętych oferują dziś szkoły, są znacznie większe od tych sprzed lat. Gdyby zastosować miarę bezwzględną, okazałoby się zapewne, że szkolnictwo nie zawiodło aż do tego stopnia, jak zawiodło subiektywne oczekiwania ludzi. Na niektórych odcin­kach szkoły zawodzą, bo stosują anachroniczne metody, na innych, bo pojawiają się wciąż nowe problemy. Owe nie rozwiązane problemy można podzielić na trzy kategorie: niezdolność do zapewnienia każdemu równych szans oświatowych; niezdolność do pełnego rozwinięcia zdolności właściwych danej jednostce; skutkiem przestarzałości programów niezdolność do zapew­nienia dużej części uczniów odpowiednich doświadczeń. Lista ta nie jest ani nowa, ani charakterystyczna dla jakiegoś jednego tylko systemu oświatowe­go. Składające się na nią problemy stoją przed rozwiniętymi krajami Amery­ki Północnej, Europy i Pacyfiku.