Archive for the Badania i obserwacje nauki Category

OBSERWACJA NAUCZYCIELI

Zaobser­wowała bowiem, że nauczyciele, którzy przeszli intensywne przygotowanie do nauczania według nowych programów, posługiwali się bardzo podobnymi wzorcami dyskursu jak ci, którzy nie byli przygotowywani wcale albo w ma­łym tylko zakresie. Z porównania wzorców dyskursu charakteryzujących pracę dydaktyczną 54 wybitnych naukowców i nauczycieli przedmiotów ści­słych, którzy współpracowali przy tworzeniu nowych programów z dyskur­sem prowadzonym przez […]

WCZESNA FAZA BADAŃ

Wczesna faza badań pokazała, że obok schematu poga­danki-odpytywania wzorzec dyskursu charakteryzowała szybkość. Badacze stwierdzili, że nauczyciele po zadaniu pytania czekali na odpowiedź krócej niż jedną sekundę i stawiali następne pytanie bądź zwracali się do innego ucznia. Zjawisko to nazwali czasem wyczekiwania 1. Następnie stwierdzili, że gdy uczeń odpowie, nauczyciel czeka znowu mniej niż sekundę, nim […]

W KAŻDEJ GRZE

Rowe popatrzyła na klasę jak na system albo „grę” z dwoma graczami — nauczycielem i zbiorem uczniów, w której możliwe są cztery rodzaje ruchów:Strukturyzacja: wskazywanie kierunku, ustalanie procedur, podpowia­danie zmian.Nakłanianie: zadawanie pytań.Replikowanie: odpowiadanie na pytania, rozbudowane odpowiedzi na ruchy strukturyzujące, relacjonowanie danych, kontynuowanie linii rozumo­wania.Reagowanie: ocenianie wypowiedzi własnych lub innych graczy.Oczywiście, jak w każdej grze, […]

DYSKURS I DYSKUSJA

Rowe twierdzi, że nauczyciel zawładnął trzema ruchami w grze: strukturyzacją, nakłanianiem i reagowaniem, uczniowie zaś, którzy w zasadzie mogliby kontrolować replikowanie, mają na to niewielkie szanse, gdyż krótki czas wyczekiwania niweczy i tę sposobność. Nauka z jej badań płynie taka, że zwolnienie tempa dyskursu (przedłużenie czasu wyczeki­wania 1 i 2 do trzech sekund) stwarza uczniom […]

CECHY WSPÓLNE DYSKUSJI

Niezależnie od okoliczności dyskusja jako metoda nauczania charaktery­zuje się trzema cechami:Mówić mają zarówno uczniowie, jak i nauczyciel.Od uczniów oczekuje się przystąpienia do dialogu, którego przedmio­tem jest materiał nauczania.Uczniowie mają myśleć i uzewnętrzniać myślenie.W dzisiejszej szkole dyskusja, w tej lub innej formie, jest ulubioną meto­dą nauczycieli dążących do ograniczenia własnych wypowiedzi na rzecz po­budzania uczniowskich procesów […]

ZAKŁADANE EFEKTY DYSKUSJI

Dzisiaj nie przeciwstawia się dyskusji innym modelom lub metodom, gdyz przyjmuje się, że: dyskusja jest metodą, która może się pojawiać w rozmaitych mode­lach nauczania i w rozmaitych sytuacjach,decyzja o posłużeniu się dyskusją zależy od uznania, czy dialog po­między uczniami pomoże osiągnąć określone cele, te zwłaszcza, które wiążą się z myśleniem wysoko zorganizowanym i uczeniem poszukującym.Nauczyciele posługują […]

ZACHĘCENIE UCZNIÓW

Zachęcić uczniów do aktywnego zaangażowania się w lekcję. Ba­dania, doświadczenia nauczycieli i zdrowy rozsądek wskazują, że aby uczeń czegoś rzeczywiście się nauczył, musi sam czuć się odpowiedzialny za naukę nie polegać tylko na nauczycielu. Dzięki dyskusji staje się to możliwe, a uczeń ma sposobność, by rozmawiać o swoich pomysłach i obracać nimi, w dodatku zyskuje motyw, […]